Bugisuri de slăbire absolută

Pierdere în greutate lmxy

Trata- tele mai vechi 1 pe care le-am consultat nu mi-au fost decît de puţin folos sau chiar de nici unul. Eenumitele Conferences. O altă lucrare, ceva mai veche, anume Discours Lucrările de mai jos merită, din contra, Sir Charles Bell, atît de reputat pentru descoperirile sale în fiziologie, a publicat în prima ediţie şi în a treia ediţie a lucrării sale Anatomy and PMlosopJiy of Expression 4. Se poate spune, pe drept cuvînt, nu numai că el a pus bazele acestui subiect ca o ramură a ştiinţei, ci că a construit si un înălţător edi- ficiu.

In toate privinţele, lucrarea sa este extrem de interesantă, conţinînd prezen- tări grafice ale diferitelor emoţii, şi este admirabil ilustrată. Se admite în general Bugisuri de slăbire absolută Bugisuri de slăbire absolută său constă mai ales în faptul că a arătat raportul intim care există între mişcările de expresie şi cele de respiraţie.

Mara Bănică dictează dieta minune care a slăbit-o 15 kilograme

Unul din punctele cele mai impor- tante, neînsemnat după cum ar putea părea la prima vedere, este că muşchii din jurul ochilor se contractă în mod involuntar în timpul eforturilor violente de expirare, cu scopul de a proteja aceste organe delicate de presiunea sanguină. Acest fapt, care a fost pe deplin cercetat pentru mine, cu cea mai mare amabilitate, de către profesorul Donders din Utrecht, aruncă, după cum vom vedea mai jos, un val de lumină asupra mai multora dintre cele mai importante expresii ale 1 J.

Citez întotdeauna din Conferences.

Full text PDF (11Mb) - Jurnalul de Chirurgie

IX, p. Bell, care conţine ulti- mele sale corecturi. Prima ediţie din este mult infe- rioară ca valoare, ea neconţinînd unele din părerile sale mai importante. Meritele lucrării lui Sir C. Bell au fost subevaluate sau complet ignorate ele către mai mulţi autori străini, însă au fost pe deplin admise de unii, ca, de exemplu, de dl.

Încărcat de

Din motive care vor fi indicate îndată, Sir C. Bell nu a încercat să urmărească pînă la sfîrşit vederile sale în măsura în care ar fi putut s-o facă. El nu încearcă să explice de ce diferiţii muşchi sînt puşi Bugisuri de slăbire absolută acţiune sub impulsul diferitelor emoţii ; de ce, de exemplu, capetele interioare ale sprîncenelor sînt ridicate, iar colţurile gurii sînt lăsate în jos la o persoană mîhnită sau neliniştită.

Moreau a publicat o ediţie a lucrării lui Lavater asupra fizio- nomiei 6în care a înglobat mai multe dintre propriile sale lucrări, conţinînd des- crieri excelente ale mişcărilor muşchilor faciali, însoţite de multe observaţii va- loroase. El aruncă totuşi foarte puţină lumină asupra aspectului filozofic al subiec- tului.

De exemplu, vorbind despre actul încruntării, adică al contracţiei muşchiului, denumit de autorii francezi ,sourcilier" corrugator superciliidl.

Cel care crede că observaţii de acest fel aruncă Bugisuri de slăbire absolută lumină asupra 5 De la Physionomie el de la Parole, de Albert Lemoine,p. Bugisuri de slăbire absolută, deoarece sub o aparenţă Bugisuri de slăbire absolută neîn- semnată şi sub pretextul esteticii, el esle unul din cele mai frumoase monumente ale ştiinţei raporturilor dintre fizic şi moral - ' X. I'rima ediţie a acestei lucrări, apărută în 10 volume, la care se referă in prefaţa ediţiei dinconţinînd observaţiile d-lui Moreau, pare să fi fost publicată în ; şi nu mă îndoiesc că aşa este, deoarece Notice sur Lavater, la începutul volumului I, are data de 13 aprilie Totuşi, în unele lucrări bibliografice se dă data de — ; pare însă imposibil ca data de să fie corectă.

Duclienne observă Mecanisme de la Physionomie Ilumaine, in-octavo, ediţiap. Moreau ,a compose Bugisuri de slăbire absolută son ouvrage un article important" ,a compus un articol important pen- tru lucrarea sa" etc.

Ca urmare a faptului că unele din aceste pasaje au fost compuse îndr. Duclienne atribuie d-lui Moreau prioritate asupra lui Sir G. Bell a cărui lucrare, după Bugisuri de slăbire absolută am văzut, a fost publicată în Acesta este un mod foarte neobişnuit de a deter- mina prioritatea lucrărilor ştiinţifice ; asemenea ches- tiuni sînt însă de o importanţă extrem de mică în comparaţie cu meritele lor relative.

Pasajele din Moreau şi Le Brun, citate mai sus, sînt luate în acest caz, ca şi în altele, din ediţia din a lui Lavater, voi.

Singapore malaysieni - Malay Singaporeans - f11.ro

IV, p. Am considerat că frazele premergătoare merită citate ca exemple ale absur- dităţilor surprinzătoare care au fost scrise asupra acestui subiect. The Physiology or Mechanism of Blushing Fiziologia sau mecanismul înroşirii feţei de dr. Burgess a apărut în ; în capitolul al XlII-lea mă voi referi frecvent la această lucrare.

Duchenne a publicat două ediţii, in-folio şi in-cetavo, ale lucră- rii sale Mecanisme de la Physionomie Humaine, în care analizează, cu ajutorul electricităţii, şi ilustrează, cu fotografii admirabile, mişcările muşchilor faciali.

El mi-a permis în mod generos să copiez oricîte doresc din fotografiile sale.

pierdere în greutate gb

Lucrările sale au fost apreciate ca fiind de mică importanţă sau au fost complet ignorate de către unii dintre compatrioţii săi. Este posibil ca dr. Duchenne să fi exagerat importanţa contracţiei unor muşchi izolaţi în redarea expresiei, întrucît, datorită modului intim în care muşchii sînt conexaţi, după cum se poate vedea din desenele anatomice ale lui Ilenle 7 — cele mai bune, cred, care au fost publicate vreodată —este greu de crezut că acţiunea lor este separată. Este totuşi evident că dr.

Mult mai mult decât documente.

Du- chenne a sesizat aceasta în mod clar, precum şi alte surse de erori, şi, deoarece se ştie că el a reuşit în mod perfect să elucideze fiziologia muşchilor inimii cu ajutorul electricităţii, este probabil că în general are dreptate în ceea Bugisuri de slăbire absolută priveşte muşchii faciali.

După părerea mea, dr. Ducheniie a realizat progrese considerabile în acest subiect prin faptul că 1-a tratat. Nimeni nu a studiat mai eu grijă contracţia fie- cărui muşchi separat şi ridurile care rezultă pe piele.

Bugisuri de slăbire absolută a arătat de asemenea, ceea ce constituie un serviciu foarte important, care muşchi sînt cel Pierdere în greutate tip dublu eficient puţin sub controlul unic al voinţei. Slăbește tlumacz distins anatomist francez, Pierre Gratiolet, a ţinut la Sorbona o serie de prelegeri despre expresie, şi notele sale au fost publicate după moartea sa sub titlul De la Physionomie et des Mouvements fîExyression.

Aceasta este o lucrare foarte interesantă, plină de observaţii valoroase. Teoria sa este oarecum complexă şi, în măsura în care poate fi redată într-o singură frază p. Gratiolet pare să fi trecut cu vederea obiceiul moştenit şi chiar, într-o anu- mită măsură, obiceiul la individ ; de aceea el nu reuşeşte, după părerea mea, să dea explicaţia justă şi chiar nici o explicaţie multor gesturi şi expresii. Ca o expli- caţie a ceea ce el numeşte mişcări simbolice, voi cita observaţiile sale p.

Chevreul, asupra unui om jucînd biliard.

pierde 4 kg grăsime

După mine, asemenea mişcări pot fi atribuite pur şi simplu obişnuinţei. Ori de cîte ori cineva a dorit să mişte un obiect într-o anu- mită parte, el 1-a împins întotdeauna în acea parte : dacă a vrut să-1 deplaseze înainte, 1-a împins înainte, şi dacă a vrut să-1 oprească, 1-a tras înapoi.

De aceea, cînd cineva vede bila sa ducîndu-se într-o direcţie greşită şi doreşte intens să meargă într-altă direcţie, nu poate evita, din obişnuinţă îndelungată, să execute în mod inconştient mişcări care în alte cazuri le-a constatat ca eficace.

Ca un exemplu de mişcări simpatice, Gratiolet p. Mişcări nu mai puţin semni- ficative se produc atunci cînd impulsul dat bilei este prea slab.

Iar la jucătorii novici aceste mişcări sînt uneori întrat-ît de pronunţate încît provoacă surîsul specta- torilor" Bugisuri de slăbire absolută. Piderit a publicat în o lucrare despre expresie, pe care am văzut-o, însă prin care, după cum afirmă el, a anticipat pe Gratiolet în multe din vederile sale. Este aproape imposibil de a reda în cîteva fraze o sinteză justă a concepţiilor sale.

Următoarele pasaje vor putea exprima eventual tot ce se poate spune pe scurt :Mişcările musculare de expresie sînt în parte legate de obiecte imaginare şi în parte de impresii senzoriale imaginare.

Apoi,mi scările expresive se manifestă mai ales prin muşchii numeroşi şi mobili ai feţei, parţial din cauză că nervii prin care ei sînt puşi în mişcare îşi au originea în cea mai apropiată vecinătate a organului minţii, însă de asemenea par- ţial pentru că aceşti muşchi Bugisuri de slăbire absolută să susţină organele de simţ" p.

Dacă dr. Piderit ar fi studiat lucrarea lui Sir C. Bell, probabil că nu ar fi spus p. Multe observaţii bune sînt presărate prin tot Bugisuri de slăbire absolută volum, la care mă Discuţii scurte despre expresie pot fi găsite în diferite lucrări care nu au nevoie să fie tratate amănunţit aici. Totuşi, dl. Bain a abordat în două din lucrările sale acest subiect cu oarecare amănunţime. Cred că o lege generală a minţii este că, împreună cu faptul simţului interior sau al conştiinţei, există o acţiune difuzabilă sau de excitare asupra membrelor corpului".

Tratînd despre sentimente în lucrarea sa Principles of Psychologydl. Pasiunile distrugă- toare sînt arătate printr-o tensiune generală a sistemului muscular, prin scrîş- netul dinţilor şi scoaterea ghearelor, prin dilatarea ochilor şi a nărilor, prin mîrîit ; acestea sînt formele mai slabe ale acţiunilor care însoţesc uciderea prăzii".

Deduc că cineva nu am fost însă în măsură să stabilesc cine anume este a exprimat cîndva o părere aproape similară, întrucît Sir C.