Glosar de economie

Strada obligațiunilor de pierdere în greutate

Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului.

Acest curs se prezintă în notele explicative. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului sau deficitului.

Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţională a balanţelor de verificare întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. În cazuri excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu.

Orice astfel de abatere trebuie menţionată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o. O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.

Astfel de adaptări trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de Autorităţile de reglementare.

Un element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în înţelesul pct. Active imobilizateI. Imobilizări necorporale1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli Strada obligațiunilor de pierdere în greutate dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros4.

cum slăbești pe adderall

Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţieII.

supliment de scădere în greutate torrid eca

Imobilizări corporale1. Terenuri şi construcţii2. Instalaţii tehnice şi maşini3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţieIII. Imobilizări financiare1.

Acest glosar conține termeni din domeniile: politică economicăfinanțe, marketingcontabilitatebăncicomerțasigurărilegislația și protecția muncii. B[ modificare modificare sursă ] B2B - vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu pentru a folosi unor alte necesități decât cele de consum personal. Cumpărătorul poate fi o fabricăun mediator de vânzări, un corp guvernamental, o instituție non-profit, sau orice altă organizație care nu se identifică la nivelul unui consumator individual. B2C - vânzarea pentru consum personal.

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate3.

Protecția datelor 1.

Interese de participare4. Împrumuturi acordate entităţilor de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare5. Investiţii deţinute ca imobilizări6. Alte împrumuturiB. Active circulanteI.

Glosar de economie

Materii prime şi materiale consumabile2. Producţia în curs de execuţie3. Produse finite şi mărfuri4. Avansuri pentru cumpărări de stocuriII. Creanţe Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.

Creanţe comerciale2.

Sume de încasat de la entităţile afiliate3. Sume de încasat de la entităţile de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare4. Alte creanţeIII. Investiţii pe termen scurt1. Alte investiţii pe termen scurtIV.

vă puteți viza pierderea în greutate

Casa şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate7. Sume datorate entităţilor de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeE.

Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an1. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeH. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare2. Provizioane pentru impozite3. Alte provizioaneI. Venituri în avansJ. Capital şi rezerveI. Rezerve din reevaluareIII. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale3.

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare4. Alte rezerveIV. Imobilizări necorporaleII. Imobilizări corporaleIII. Imobilizări financiareB.

Investiţii pe termen scurtIV. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un anE. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un anH. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a pierderi în greutate rhodiola prevăzută.

Lasă un răspuns ȚVânzătorul Marfin Bank România estimează că tranzacția de vânzare a băncii locale ar putea primi avizul băncii centrale până la finele lunii viitoare.

Angajamentele de acest tip care există în relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu costul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar, iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exerciţiile financiare precedente.

Ajustările de valoare se prezintă în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative.

În acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale. În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate şi în notele explicative. Provizioanele sunt destinate să acopere cum poate soția mea să slăbească a căror natură este clar definită şi Strada obligațiunilor de pierdere în greutate la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.

Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

  1. Condiții generale de transport | FedEx România
  2. Pierdere în greutate virgină
  3. Cele mai bune metode de a pierde în greutate în 40 de ani
  4. Pierdere în greutate ideală nashua nh
  5. REGLEMENTARI 09/11/ - Portal Legislativ
  6. Bugisuri de slăbire absolută
  7. banca Arhive | Mîrșanu
  8. Glosar de economie - Wikipedia

În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate şi în notele explicative. Venituri din activităţile fără scop patrimonialII. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonialIII.

Rezultatul activităţilor fără scop patrimonialIV. Venituri din activităţile cu destinaţie specialăV. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specialăVI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specialăVII. Venituri din activităţile economiceVIII.

Condiții generale de transport

Cheltuieli privind activităţile economiceIX. Rezultatul activităţilor economiceX. Venituri totaleXI. Cheltuieli totaleXII. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

Trebuie să se prezume că persoana juridică fără scop patrimonial îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.

Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.

În cazul în Strada obligațiunilor de pierdere în greutate situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată, împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de Strada obligațiunilor de pierdere în greutate un exerciţiu financiar la altul.

Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri Strada obligațiunilor de pierdere în greutate cheltuieli.

sfaturi pentru a stimula pierderea în greutate

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.